Walne JSW zdecyduje o podziale zysku. Czy będzie dywidenda? [RELACJA]

  • Walne zdecydowało o przeznaczeniu całego ubiegłorocznego zysku (7,1 mld zł) na kapitał zapasowy.
  • Pojawiły się dwa wnioski od drobnych inwestorów o wypłatę dywidendy (19,32 zł lub 30,3 zł), ale przepadły one w głosowaniach wobec przewagi głosów skarbu państwa (ale nie tylko on nie chciał wypłaty dywidendy).
  • Kurs akcji zareagował spadkiem.

12:18 W swojej giełdowej historii JSW trzykrotnie wypłacała dywidendę: za 2011 i 2012 r. oraz za 2018 r. Firma zadebiutowała na GPW w lipcu 2011 r.

12:12 Walne się zakończyło.

12:05 Przechodzą też wnioski o udzielenie absolutorium dla licznych członków rady nadzorczej, choć zawsze są jakieś głosy przeciwne.

11:47 Absolutoria otrzymują także pozostali członkowie zarządu.

11:40 W głosowaniu nad absolutorium dla prezesa Tomasza Cudnego (tajnym) wynik był taki:

Za 73,5 mln

Przeciw 8 tys.

Wstrzymało się 661 tys.

11:39 Zanim głosowanie nad absolutorium dla członków zarządu, pytanie od dociekliwego akcjonariusza do prezesa Tomasza Cudnego.

– Czy swoich działaniach jako prezes uwzględniał pan interes akcjonariuszy mniejszościowych, a jeśli tak, to w jakiej formie?

Tomasz Cudny: Kierując pracami zarządu zawsze biorę pod uwagę wszystkie warunki, jakie mam postawione przeze instytucje zewnętrzne. Akcjonariusze są dla mnie ważni, ale są priorytety, a takim było ratowanie spółki w 2020 i 2021 r. , kiedy byliśmy w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc PFR przyniosła efekty.

Tomasz Cudny, prezes JSW

Tomasz Cudny, prezes JSW

materiały prasowe

11:39 Reakcja kursu JSW jednoznaczna.

11:27 Teraz czas na głosowanie nad propozycją zarządu, czyli 0 zł dywidendy za 2022 r.

Za 72,773 mln

Przeciw 8,45 tys.

Wstrzymało się 1,429 mln

Uchwała została podjęta.

“Wnoszę o zaprotokołowanie sprzeciwu” – to akcjonariusz, który wnioskował o 30,3 zł dywidendy na akcję.

11:25 Wynik głosowania nad wnioskiem o 30,3 zł dywidendy na akcję.

Za 1,438 mln

Przeciw 64,387 mln

Wstrzymało się 8,386 mln

Uchwała nie został podjęta.

11:24 Wynik głosowania nad wnioskiem o 19,32 zł dywidendy na akcję.

Za 1,433 mln

Przeciw 64,387 mln

Wstrzymało się 8,391 mln

Uchwała nie został podjęta.

11:23 Dyskusja trwa. Akcjonariusz pyta, czy nie można było rekomendować dywidendy, która miałaby zostać wypłacona już po zakończeniu umowy pożyczki z PFR.

Odpowiedź JSW jest krótka: zrobiliśmy tak, jak należało.

11:19 Akcjonariusz (ten, który zaproponował 30,3 zł dywidendy) pyta zarząd, jaki ma plan na wydatkowanie pieniędzy, które nie trafią na windfall tax (wg nieoficjalnych informacji “Rz” takiego podatku w tym roku nie będzie).

Robert Ostrowski, wiceprezes JSW, podkreśla, że spółka nie dysponuje jednoznacznymi informacjami, które by wskazywały kierunek i stan prac, stąd zachowując zasadę bezpieczeństwa i ostrożności, środki które służą zabezpieczeniu płynności spółki, m.in. CIT i potencjalnie koniecznością zapłacenie podatków od nadzwyczajnych zysków, powinny zostać w spółce.

11:16 Walne zostało wznowione po przerwie.

10:42 Ze względów technicznych ogłoszone zostanie 30 minut przerwy. W pierwszej kolejności przewodniczący walnego proponuje głosowanie nad projektem dywidendy w wysokości 19,32 zł. Jeśli nie uzyska on wymaganej większości, następnie będzie głosowany drugi z wniosków drobnego inwestora. Ten się denerwuje, że jego zdaniem powinno być inaczej, bo jego propozycja jest dalej idąca.

Emocje jednak opadają i teraz następuje 30 minut przerwy.

10:29 Za chwilę będzie głosowany wniosek zarządu o przeznaczenie 7,1 mld zł ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy.

Jeden z akcjonariuszy złożył inny projekt: proponuje, by 2,268 mld zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy (19,32 zł na akcję), pozostałą część przeznaczyć na kapitał zapasowy.

W uzasadnieniu przypomina spółce, co głosi jej polityka dywidendowa i jakich dobrych praktyk w kwestii dywidendy zdecydowała się przestrzegać.

Inny z akcjonariuszy, ten sam, który chciał oceny od rady nadzorczej, proponuje 30,3 zł dywidendy na akcję (łącznie 3,55 mld zł).

Argumentuje, że zysk netto był rekordowy, spółka ma politykę dywidendową (co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku ma trafiać na dywidendę), a brak wypłaty byłby pogwałceniem praw akcjonariuszy. Przypomina, że pożyczka z PFR udzielona została w czasie pandemii, która dotknęła także akcjonariuszy.

10:21 73,6 mln głosów oddano za zatwierdzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego, 4,5 tys. przeciw, 605 tys. – wstrzymało się. Skonsolidowane sprawozdanie też zatwierdzono – przy braku głosów przeciwnych.

Sprawozdanie zarządu z działalności zatwierdzono 73,39 mln głosów. 211 tys. głosów oddano przeciw, ponad 600 tys. – wstrzymało się.

Przypomnijmy, że skarb państwa dysponuje głosami w liczbie 64,775 mln (55,16 proc. ogółu).

10:15 Jeden z drobnych akcjonariuszy prosi, by rada nadzorcza uzasadniła swoją pozytywną ocenę wniosku zarządu o brak wypłaty dywidendy z zysku za 2022 r.

Rada nie zdecydowała się na odpowiedź w czasie walnego. Zaproponowano zadanie pytania na piśmie i odpowiedź tą drogą.

– Jeżeli nie ma takiej możliwości, by rada odpowiedziała na walnym, to nie będę składał wniosku na piśmie – odparł akcjonariusz, który był wyraźnie zniesmaczony takim obrotem sprawy.

10:09 W walnym nie można uczestniczyć zdalnie – musi się na to zgodzić rada nadzorcza, która wyłączyła jednak taką możliwość.

10:07 Kurs JSW rośnie dziś na początku sesji, co można wiązać z nieoficjalnymi informacjami “Rzeczpospolitej”, że ani rząd, ani Bruksela nie prą do wprowadzenia podatku od zysków nadzwyczajnych w Polsce. Nie stanie się to więc raczej przed wyborami.

10:03 Przewodniczącym zgromadzenia został wybrany Andrzej Leganowicz, który uzyskał 74,2 mln głosów. To 63 proc. ogółu głosów i 100 proc. tych, które wynikają z akcji zarejestrowanych na walnym.

10:00 Rozpoczęło się walne zgromadzenie górniczej spółki, którego najważniejszym punktem jest podział zysku za 2022 r. Zarząd rekomenduje pozostawienie go w spółce.

Na fot: Tomasz Cudny, prezes JSW i Robert Ostrowski, wiceprezes spółki

Na fot: Tomasz Cudny, prezes JSW i Robert Ostrowski, wiceprezes spółki

Previous Article

Tak dobrej passy ten indeks nie miał od dekady

Next Article

Szef Bundesbanku: podwyżki stóp EBC mogą być potrzebne także po przerwie letniej

You might be interested in …

Pierwiastek kobiecy umacnia siłę biznesu

Najważniejsze role w firmie najczęściej są obsadzone przez mężczyzn. Badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego przeprowadzone wśród największych spółek giełdowych w grudniu 2022 r. wskazują, że udział kobiet w zarządach wynosi 12,6 proc., a w radach nadzorczych […]