Rafako wzywa Tauron Wytwarzanie i Tauron PE o zapłatę. Niebagatelna kwota

Rafako kontra Tauron Wytwarzanie i Tauron PE

Jak napisano, “przedmiotem wezwania Tauron Wytwarzanie, są skierowane przez emitenta do Tauron Wytwarzanie, roszczenia o (…) zapłatę (…) kwoty 249.605.000,00 zł tytułem odszkodowania za zawinioną przez Tauron Wytwarzanie szkodę emitenta będącą następstwem naruszenia dóbr osobistych emitenta oraz utraty możliwości pozyskania przez emitenta nowych zleceń, wynikającej z braku redukcji gwarancji finansowych będących zabezpieczeniem kontraktu numer 2013/0928/Ri na Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku”.

Polecamy: Tauron żąda 1,3 mld zł od Rafako. Spółka odpowiada, że to bezprawne

Czego oczekuje Rafako?

Tauron Wytwarzanie ma też zapłacić Rafako 319.447.991,00 zł z tytułu odszkodowania “za zawinioną przez Tauron Wytwarzanie szkodę emitenta będącą następstwem wydłużenia realizacji kontraktu, z zastrzeżeniem, iż jest to wysokość szkody przy założeniu, iż zakończenie realizacji kontraktu nastąpi do końca 2023 roku”.

Zobacz:

Ponadto Rafako oczekuje przeprosin za bezprawne naruszenie dóbr osobistych oraz zapłaty przez Tauron Wytwarzanie 1,5 mln zł na cele społeczne.

Spółka oczekuje też zapłaty przez Tauron Wytwarzanie na jej rzecz kwoty 1,45 mln zł tytułem zwrotu poniesionych przez Rafako kosztów usuwania usterek, uszkodzeń urządzeń i usuwania skutków awarii bloku, “zawinionych przez Tauron Wytwarzanie i będących następstwem użycia węgla niespełniającego warunków kontraktu oraz zapłaty 34.471.000 zł tytułem waloryzacji wynagrodzenia z kontraktu”.

Tauron Wytwarzanie z wezwaniem do zapłaty dla Rafako

Dwa dni temu, czyli w środę, spółka Tauron Wytwarzanie przekazała Rafako wezwanie do zapłaty 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań za usterki bloku 910 MW w Jaworznie. “Jeżeli Rafako podejmie konstruktywne rozmowy, prowadzące do zawarcia ugody, to jest możliwe rozważenie przez Tauron Wytwarzanie zawieszenia dalszych działań prawnych wynikających z wystawienia noty” – powiedział prezes firmy Trajan Szuladziński, cytowany w komunikacie Taurona.

Dzień później, czyli w czwartek zarząd Rafako zakomunikował, że w związku z otrzymaniem od spółki Tauron Wytwarzanie wezwania do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań za usterki bloku 910 MW w Jaworznie, spółka zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Rafako kwestionuje w całości żądania Taurona, jednak ocenia, że w zawiązku z doręczeniem wezwania “zaistniał stan niewypłacalności”. Zarząd Rafako ocenił, że istnieje groźba, iż Tauron Wytwarzanie skorzysta z ustanowionych przez spółkę, jako wykonawcy bloku energetycznego, gwarancji należytego wykonania kontraktu na kwotę niemal 550 mln zł.

Prezes Rafako krytykuje działania Tauron

Prezes Domaradzki-Łąbędzki stwierdził, że nota na 1,3 mld zł “to działanie bez precedensu w historii polskiego biznesu”. Jego zdaniem Tauron działa z premedytacją i ma świadomość, że w takiej sytuacji żadna ugoda nie jest możliwa. Jak podkreślił, wyliczone przez Tauron na 160 mln zł koszty usunięcia usterek Rafako szacuje na 15-20 mln zł.

Według prezesa Rafako, blok nie ma też wad projektowych, na które wskazuje Tauron w wezwaniu, a wykonane na bloku testy i pomiary w 80 proc. wypadły pozytywnie. Za główną przyczynę wskazywanych przez Tauron nieprawidłowości w pracy jednostki uznał złą jakość węgla.

Według Tauronu, Rafako nie przeprowadziło pomiarów gwarancyjnych, które potwierdzałyby spełnienie wymogów kontraktowych, a blok pracuje stabilnie od września 2022 r., od kiedy za jego funkcjonowanie odpowiada Tauron.

Pechowy blok w Elektrowni Jaworzno III

Pierwotna wartość podpisanego w 2014 r. przez Tauron z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa kontraktu na budowę bloku na węgiel kamienny o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III wynosiła 4,4 mld zł netto. Po aneksach wartość kontraktu wzrosła do 4,7 mld zł netto. Blok miał być gotowy w marcu 2019 r., został przekazany do eksploatacji w listopadzie 2020 r. Kontraktowa sprawność miała wynosić 49,5 proc.

Rafako to spółka akcyjna, notowana na GPW, większość akcji należy do spółki PBG. Jest wykonawcą bloków energetycznych i producentem urządzeń dla energetyki. Jest jednym z największych pracodawców w regionie i – jak informuje na swojej stronie – zatrudnia około 1000 osób. W południe w czwartek akcje Rafako traciły na wartości niemal 30 proc.

KW

Czytaj dalej:

Previous Article

Samochód Roku 2023. Konkurs wygrało polskie auto

Next Article

Probierz zareagował na słowa Kuleszy. Chodzi o przejęcie kadry

You might be interested in …

Kaczyński jest jak Chrystus

Kaczyński jest jak Jezus! że cudotwórca? zbawiciel? cierpiący dla nas, za nasze grzechy? drogowskaz moralny, wzór postępowania? Spokojnie! Nic z tych rzeczy. A już na pewno nie w GazWybie/TokFMie ..Kaczyński mówi językiem Jezusa. A Chrystus […]

Elewarr: zyski były za Korony

Spółka Elewarr przeżywa ciężkie chwile, rok 2022/23 zamknął rekordową stratą, a i ten rok nie zapowiada się dobrze. Przez dłuższy czas skumulowany wynik netto Elewarru od 1995 roku był ujemny. Zmieniło się dopiero za czasów […]