Krajowy System e-Faktur dużym wyzwaniem dla firm

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest systemem teleinformatycznym Ministerstwa Finansów przeznaczonym do wystawiania, przechowywania i przesyłania dokumentów księgowych. Firmy mogą korzystać z tego rozwiązania od stycznia 2022 r., a od 2024 będą miały taki obowiązek.

Niepewność

Wprowadzenie KSeF powoduje wśród przedsiębiorców wiele obaw.

– Wątpliwości budzi fakt, że pomimo, że w decyzji Rady Unii Europejskiej Polska otrzymała zgodę na odstępstwo od przepisów dyrektywy VAT i wprowadzenie obowiązkowego elektronicznego fakturowania w odniesieniu do podatników VAT mających siedzibę na terytorium Polski, to w projekcie przepisów wprowadzających KSeF planuje się objąć tym obowiązkiem także podmioty, które nie mają na terytorium Polski siedziby, a jedynie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – mówi Anna Słomińska-Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan..

Dodaje, że na gruncie przepisów o VAT pojęcia siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności posiadają odrębne definicje.

– W konsekwencji, z uwagi na fakt, że w decyzji Rady nie wskazano wprost odniesienia do stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w naszej ocenie nie ma podstaw do interpretacji rozszerzającej i objęcia obowiązkiem korzystania z KSeF również podmiotów nieposiadających siedziby na terytorium Polski – mówi Anna Słomińska-Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Niedoskonały system

Obawy firm wiążą się również z postępowaniem w przypadku wystąpienia awarii KSeF. Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem, podczas problemów z dostępem do systemu podatnicy mają obowiązek wystawiać faktury w formacie XML i dostarczać nabywcy w ustalony sposób. Następnie dokumenty księgowe będą przekazywane do KSeF w ciągu siedmiu dni od przywrócenia jego poprawnego działania. Według Konfederacji Lewiatan konieczne jest zapewnienie przedsiębiorcom odpowiedniego czasu na przejście z awaryjnej procedury wystawiania faktur poza KSeF na możliwość tworzenia ich bezpośrednio w systemie, np. w sytuacji, gdy usterka trwała krócej niż zakładano.

Wątpliwości budzi też czas wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF – mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy terminem wygenerowania takiego dokumentu a datą powszechnie uznawaną w systemach finansowo-księgowych, co z kolei prowadzi do niepewności powstania obowiązku podatkowego.

Kontrowersje dotyczą też weryfikacji faktury ustrukturyzowanej użytej poza KSeF. Mogą pojawić się wątpliwości co do zakresu danych, jakie powinny znaleźć się w wizualizacji. Kolejna kwestia – brakuje przepisów, które miałyby precyzować sposób zachowania firmy w przypadku sprzedaży stacjonarnej, gdy zostanie ona zaewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej i przedsiębiorca będzie miał obowiązek wydania paragonu nabywcy, a ten zażąda wystawienia faktury. Wątpliwości budzi również system kar pieniężnych, który jest wyjątkowo restrykcyjny i może okazać się zbyt dotkliwy dla firm.

– Warto również zwrócić uwagę, że proponowane przepisy dają ministrowi finansów prawo do wyłączenia stosowania KSeF w określonych przypadkach ze względu na specyfikę działalności w drodze rozporządzenia. Brak projektu rozporządzenia, które doprecyzowałoby, o jakie przypadki może chodzić, zwiększa obawy po stronie przedsiębiorców – dodaje Anna Słomińska-Wernik.

Previous Article

Sankcje za agresywne praktyki rynkowe

Next Article

Inwestycje spadły o jedną trzecią

You might be interested in …

Bank Światowy przeznacza 2,5 mld USD na dodatkową pomoc dla Ukrainy

Bank Światowy poinformował w piątek, że przeznacza 2,5 mld dolarów w postaci grantów na dodatkową pomoc dla Ukrainy, aby wesprzeć budżet kraju i zapewnić Ukraińcom dostęp do podstawowych usług. “Środki, dostarczone przez Agencję USA ds. Międzynarodowego Rozwoju (USAID), zostaną przekazane rządowi […]

UOKiK nałożył karę na Allegro

UOKIK nałożył w sumie 3,97 mln zł kary na Allegro w związku ze stwierdzeniem niedozwolonych klauzul w regulaminie platformy Allegro.pl oraz programu Smart. “Zgodnie z Decyzją stosowanie przez Allegro PL postanowień, które zostały uznane za niedozwolone postanowienia umowne, polegało na możliwości […]