Jakie dotacje dla firm będą dostępne w 2023 r.

Tegoroczna gama dotacji dla firm jest szeroka. Harmonogramy naborów z unijnym wsparciem jeszcze nie ujrzały światła dziennego. Jednak z zapowiedzi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) wynika, że worek z grantami z nowej perspektywy finansowej już niebawem się otworzy.

Dotacyjny hit:

Dotacyjny hit:

Wyczekiwany przez przedsiębiorców konkurs pod nazwą „Kredyt technologiczny” wystartuje w pierwszym kwartale.

– W drugim kwartale planujemy uruchomić pierwsze konkursy z programów: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Natomiast już w lutym zamierzamy ogłosić nabory z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach konkursów dotacyjnych firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie na zakup lub realizację prac B+R, wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, rozwój kompetencji pracowników, cyfryzację i wprowadzanie zielonych rozwiązań technologicznych – wymienia Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Z zapowiedzi ministra wynika, że w pierwszym półroczu ruszą też nabory dotacyjne z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.

– W pierwszej kolejności wystartuje konkurs dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którego celem jest zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego – zaznacza Grzegorz Puda.

Modułowe podejście

Szefowie firm mogą najszybciej liczyć na wsparcie projektów modułowych finansowanych z FENG w ramach tzw. Ścieżki SMART. Na czym będzie polegało tzw. modułowe podejście do przedsięwzięć dotowanych z tego programu? Przedsiębiorca będzie składał jeden wniosek o dofinansowanie projektu. Sam określi, jakie moduły chce realizować w ramach przedsięwzięcia. Obowiązkowy zakres projektów prowadzonych przez MŚP będzie dotyczył prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia innowacji. Pozostałe moduły, w tym infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja czy kompetencje, będą fakultatywne.

– Każdy wniosek o dofinansowanie będzie musiał uwzględniać co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych i dowolną, odpowiadającą na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, liczbę modułów fakultatywnych – wyjaśnia Grzegorz Puda.

Dzięki wspomnianemu podejściu przedsiębiorca uzyska możliwość dofinansowania całego procesu innowacyjnego w firmie.

– Nabory dotacyjne w ramach Ścieżki SMART będą prowadzone w trybie ciągłym. Umożliwi on przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania w dowolnym momencie, bez konieczności czekania na ogłoszenie konkretnego konkursu. Takie podejście znacznie uelastycznieni dotychczasową formułę naborów – podkreśla Maria Leszczyńska, menedżer ds. dotacji i stref inwestycyjnych w Ayming Polska.

Zwraca ponadto uwagę, że FENG z budżetem 8 mld EUR jest ratunkiem dla przedstawicieli MŚP, którzy borykają się z rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu i są zmuszeni ciąć wydatki na nowe inwestycje i B+R. Jak wynika z najnowszych danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, nakłady firm z tego sektora na badania i rozwój wciąż są niewielkie.

Udoskonalone produkty

Również w pierwszym kwartale wystartuje wyczekiwany przez przedsiębiorców konkurs dotacyjny pod nazwą „Kredyt technologiczny”.

– Będzie on dostępny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Beneficjenci przeznaczą kredyt na zakup maszyn, urządzeń i budynków umożliwiających produkcję i wdrożenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych produktów i usług. Rozwiązania, które będą wprowadzać przedstawiciele biznesu, muszą być innowacjami przynajmniej w skali firmy. Jednak największe szanse na dofinansowanie będą miały projekty o najwyższym poziomie innowacyjności – wyjaśnia Agnieszka Wykrzykowska, senior menedżer w Grant Thornton.

Organizatorem naboru, tak jak w przypadku konkursu pod nazwą „Kredyt na innowacje technologiczne”, cieszącego się też ogromnym zainteresowaniem wśród MŚP, będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

– Finansowanie w postaci kredytu częściowo refinansowanego będzie dostępne w jednym z banków komercyjnych współpracujących z BGK. Specjaliści zbadają zdolność finansową wnioskodawcy. Nie będzie wymagany wkład własny. Kwota kredytu pokryje 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Przedsiębiorca uzyska refundację wydatków do 70 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Poziom tego wsparcia będzie zależał od wielkości firmy i lokalizacji inwestycji – zaznacza Agnieszka Wykrzykowska.

Ponadto zwraca uwagę na to, że planowany do wprowadzenia na rynek produkt, proces, bądź usługa musi dotyczyć wdrożenia innowacji technologicznych będących wynikiem własnych lub nabytych prac B+R.

– Powinny mieć one postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej – wylicza Agnieszka Wykrzykowska.

W tym roku nie zabraknie również kredytu ekologicznego dla firm. Jest on przewidziany w programie FENG.

– Będą mogły ubiegać się o niego nie tylko przedstawiciele mikro, małych i średnich firm, lecz także przedsiębiorstw typu small mid-cap i mid-cap [firmy o średniej kapitalizacji, niebędące MŚP i zatrudniające odpowiednio: do 499 i do 3 tys. pracowników – przyp. PB]. Kredyt ekologiczny, oferowany przez BGK, sfinansuje inwestycje zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Chodzi o projekty związane z modernizacją posiadanej infrastruktury, w tym m.in. linii technologicznych oraz przyczyniające się do poprawy energooszczędności procesów produkcyjnych w firmie – wyjaśnia Agnieszka Wykrzykowska.

Premia ekologiczna

Podkreśla, że konieczność realizacji tego typu inwestycji będzie musiała wynikać z przeprowadzonego wcześniej audytu energetycznego.

– Kredyt ekologicznych pokryje 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wsparcie będzie miało postać premii ekologicznej. Umożliwi ona przedsiębiorcy częściową spłatę zaciągniętego kredytu. Wysokość wspomnianej premii wyniesie nawet 70 proc. wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Będzie ona zależała od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – tłumaczy Agnieszka Wykrzykowska.

Natomiast w drugim kwartale ruszą konkursy dotacyjne z programu FEPW. Aż 20 proc. jego budżetu, czyli 500 mln EUR, jest przeznaczonych dla przedsiębiorców, którzy prowadzą projekty innowacyjne i bazujące na nowych technologiach. Granty wesprą m.in. platformy start-owe i młode spółki. Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dofinansowanie na realizację nowatorskich pomysłów będących na początkowym etapie rozwoju. Nie zabraknie też dotacji na projekty związane z automatyzacją i robotyzacją MŚP. Na wsparcie będą mogli liczyć także przedsiębiorcy, którzy inwestują w przedsięwzięcia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, czyli wykorzystują nowo powstałe odpady jako surowce w różnych etapach produkcji.

Warto podkreślić, że w nowej perspektywie finansowej FEPW jest przeznaczony dla firm nie tylko z pięciu województw (jak było w przypadku jego poprzednika, programu Polska Wschodnia): lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Krąg beneficjentów obejmie również wnioskodawców z województwa mazowieckiego – z wyjątkiem Warszawy i otaczających ją powiatów.

Programy regionalne

W tym roku wystartują również pierwsze konkursy dla przedstawicieli biznesu w ramach programów regionalnych. Króluje w nich wsparcie na rozwój przedsiębiorczości, nowe technologie cyfrowe, projekty energetyczne, transportowe i związane z ochroną środowiska.

Unijne pieniądze popłyną również do przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać innowacyjne wyroby medyczne. Agencja Badań Medycznych (ABM) przeznaczyła dla nich w sumie 450 mln zł. ABM uruchomi konkurs z dofinansowaniem na badania epidemiologiczne. Głównym celem naboru jest zbadanie częstości tzw. wielochorobowości u pacjentów, czyli występowania dwóch lub więcej schorzeń jednocześnie. Beneficjenci ocenią jej wpływ na stan zdrowia polskiej populacji.

Kolejny konkurs ABM dofinansuje eksperymenty badawcze dotyczące wyrobów lub procedur medycznych, głównie diagnostycznych i terapeutycznych. Nie zabraknie też dotacji na opracowanie wyrobów medycznych na potrzeby medycyny wojskowej. Wspomniane granty będą dostępne w pierwszym półroczu. Natomiast w trzecim kwartale ruszy nabór z dotacjami na opracowanie nowych lub ulepszonych antybiotyków, chemioterapeutyków i tzw. preparatów skojarzonych.

Previous Article

Goldman Sachs i Morgan Stanley przejęły jedną czwartą handlu na GPW

Next Article

Sankcje za agresywne praktyki rynkowe

You might be interested in …

Towarowa 22 coraz bliżej startu

Spółki Echo Investment i AFI Europe Poland zaprezentowały projekt inwestycji o charakterze mieszanym, która powstanie w stolicy, nieopodal ronda Daszyńskiego. Na terenie po dawnych zakładach poligraficznych i starym centrum handlowym architekci pracowni JEMS zaprojektowali kompleks […]

Zakłady Azotowe

Wielkość produkcji na instalacji dostosowywana będzie do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej – zastrzegła spółka. Jak przypomniała Grupa Azoty, zdolności produkcyjne instalacji Melamina III to 90 ton na dobę, i stanowią one ok. jednej trzeciej znamionowych możliwości […]

10 spółek z GPW polecanych na marzec

16 lutego Rzecznik Generalny TSUE stwierdził, że wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego może się należeć tylko konsumentowi, a wynagrodzenie dla banku stałoby w sprzeczności z unijnym prawem. Na wyrok trybunału trzeba poczekać, […]