Jak zmniejszyć koszty projektów B+R

Aby MŚP mogły skutecznie konkurować w Polsce i na międzynarodowych rynkach, muszą być innowacyjne. Prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) wymaga od nich ponoszenia wysokich nakładów finansowych. Warto, aby rozważyły skorzystanie z wachlarza ulg i dofinansowania na oryginalne rozwiązania. Przedsiębiorcom przysługują krajowe zachęty podatkowe. Mogą również startować w konkursach dotacyjnych organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

B+R i prototyp

Przedstawicielom biznesu, którzy prowadzą prace badawcze i ponoszą koszty z tego tytułu, przysługuje m.in. ulga B+R. W jej ramach mogą odliczyć od podstawy opodatkowania część kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczą. Warto zaznaczyć, że zachęta podatkowa jest dostępna od 2016 r., a jej beneficjentami są przedsiębiorcy inwestujący w innowacje. Od ubiegłego roku każda firma może odliczyć do 200 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wcześniej ten limit wynosił 150 proc.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać także z ulgi na prototyp. Do katalogu preferencji podatkowych wspierających innowacyjną działalność dołączyła ona w ubiegłym roku. Polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 30 proc. kosztów uzyskania przychodów dotyczących produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą taniej wytworzyć prototyp i w efekcie wdrożyć wynalazek do produkcji.

Na specjalistów i IP Box

Ciekawym rozwiązaniem podatkowym jest również ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników. Ułatwia przedsiębiorcom pozyskanie specjalistów z kluczowymi kompetencjami. Mogą z niej korzystać firmy, które zatrudniają pracowników do wykonywania działalności B+R. Ta zachęta jest skierowana do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę lub wysokość osiągniętego przez nich dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R.

Solidnym wsparciem dla firm, które chcą zwiększać produktywność i konkurencyjność na rynkach krajowym i międzynarodowym, jest ulga na robotyzację. Umożliwia ona odliczenie od dochodu dodatkowych 50 proc. kosztów nabycia robotów przemysłowych. Z zachęty mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zastosują wspomniane roboty przemysłowe do usprawnienia produkcji. Co ważne, ulga ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022-26. Dotyczy też robotów nabytych przed 2022 r., które wciąż podlegają amortyzacji.

Istotnym zastrzykiem kapitału dla innowatorów jest również ulga IP Box. Obowiązuje od 2019 r. Polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej (IP), które podlegają ochronie prawnej. Chodzi m.in. o patenty i autorskie prawa do programów komputerowych. Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne IP, wówczas zyski, które z niej płyną, są opodatkowane stawką w wysokości jedynie 5 proc.

Ścieżka SMART

Obok zachęt podatkowych przedsiębiorcy mogą zabiegać o granty na działalność B+R. Na tego typu przedsięwzięcia przewidziana jest spora pula pieniędzy w aktualnych naborach prowadzonych przez PARP. Do końca października przedstawiciele biznesu mogą startować w drugiej edycji naboru Ścieżka SMART z działania 1.1 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Dotacje sfinansują dwa rodzaje projektów: prace B+R lub wdrożenia innowacji. Wniosek o dofinansowanie musi obowiązkowo obejmować co najmniej jeden z nich. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą przeznaczyć dofinansowanie na budowę lub rozbudowę własnego centrum badawczo-rozwojowego i zakup infrastruktury B+R. Dotacje pomogą sfinansować także rozwiązania dotyczące cyberbezpieczeństwa, doskonalenia kompetencji pracowników i kadry zarządzającej, promocji biznesu za granicą oraz tworzenia zielonych technologii. W puli jest 890 mln zł.

Również do końca października przedsiębiorcy mogą ubiegać się o granty, które pokryją koszty nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Wnioski o dofinansowanie w konkursie „Ścieżka SMART – Dostępność” także muszą uwzględniać jeden ze wspomnianych rodzajów projektów: B+R lub wdrażanie innowacji. Ich celem powinno być zniesienie co najmniej jednej bariery występującej np. w przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach lub usługach. Budżet konkursu wynosi 220 mln zł.

Automatyzacja i robotyzacja

Nie brakuje dofinansowania na przeprowadzenie audytu technologicznego, w tym tzw. mapy drogowej transformacji cyfrowej. Chodzi o plan wdrożenia w przedsiębiorstwie zmian związanych z cyfryzacją, automatyzacją i robotyzacją. Granty pokryją także koszty wprowadzenia tych rozwiązań. Budżet konkursu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” z działania 1.2 programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej wynosi 100 mln zł. Każdy przedsiębiorca ma szansę na dofinansowanie w wysokości 3 mln zł. Beneficjenci będą mogli przeznaczyć dotacje na zakup automatów, robotów i oprogramowania. Wnioski o dofinansowanie można składać do 8 listopada.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa

Obejmuje ona badania naukowe lub prace rozwojowe realizowane w celu podniesienia poziomu wiedzy i wykorzystania jej zasobów do tworzenia nowych zastosowań. Działalność B+R jest prowadzona w sposób metodyczny, twórczy i systematyczny. Wiąże się z niepewnością, jeśli chodzi o ostateczny efekt prac. Jest prowadzona na podstawie ustalonego planu, zgodnie z którym konsekwentnie realizowane zadania zmierzają do opracowania konkretnego rozwiązania. Projekt B+R powinien zaowocować wynikiem, który umożliwi innym badaczom odtworzenie go w ramach własnej działalności B+R (źródło: PARP).

Previous Article

Czym kierują się klienci, wybierając e-sklep

Next Article

Nie musisz ludzi widzieć, by im przewodzić

You might be interested in …

Styczniowa stabilizacja na rynku mieszkaniowym w Wlk. Brytanii

Po czteromiesięcznym spadku, rynek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii wykazał w styczniu oznaki stabilizacji co jest uspokajającym nieco sygnałem dla kurczącej się gospodarki, informuje Bloomberg. fot. Bloomberg Według danych firmy Halifax, jednego z największych kredytodawców hipotecznych, wskaźnik cen nieruchomości […]