Co to jest system REACH?

REACH jest to skrót od nazwy Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, czyli rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Przepisy rozporządzenia nabrały mocy w dniu 1 czerwca 2007 r. i mają na celu usprawnienie oraz polepszenie wcześniejszego prawodawstwa dotyczącego substancji chemicznych w Unii Europejskiej (UE). System REACH nakłada na przemysł większą odpowiedzialność związaną z zarządzaniem zagrożeniami, które substancje chemiczne mogą stwarzać w odniesieniu do zdrowia ludzkiego i środowiska.

W zasadzie system REACH dotyczy wszystkich substancji chemicznych: nie tylko substancji chemicznych używanych w procesach przemysłowych, ale również w życiu codziennym, na przykład w produktach do czyszczenia, farbach oraz w takich przedmiotach, jak ubrania, meble i urządzenia elektryczne.

Cele systemu REACH są następujące: polepszenie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, które mogą być powodowane przez substancje chemiczne, zwiększenie konkurencyjności przemysłu chemicznego UE, kluczowego sektora w przypadku gospodarki UE, promowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń substancji, zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

System REACH zastępuje około 40 różnych aktów prawnych usprawnionym i ulepszonym rozporządzeniem. Inne przepisy odnoszące się do substancji chemicznych (np. dotyczące kosmetyków, detergentów) lub przepisy powiązane (np. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników mających do czynienia z chemikaliami, bezpieczeństwa produktów, produktów budowlanych), które nie zostały zastąpione przez system REACH, nadal obowiązują. System REACH został zaprojektowany tak, aby nie nakładać się na inne przepisy dotyczące substancji chemicznych ani nie kolidować z nimi.

System REACH powoduje, że przemysł ponosi główną odpowiedzialność za zarządzanie zagrożeniami stwarzanymi przez substancje chemiczne i za udostępnianie użytkownikom odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa. Równolegle przewiduje on, że Unia Europejska może wdrożyć dodatkowe środki dotyczące bardzo niebezpiecznych substancji, gdzie nie ma potrzeby czynności uzupełniających na poziomie UE.

System REACH powołał również do życia Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA, European Chemicals Agency) odgrywającą w całym procesie rolę centrum koordynacji i wdrażania. Wszyscy producenci oraz importerzy substancji chemicznych muszą zidentyfikować zagrożenia związane z produkowanymi i wprowadzanymi na rynek substancjami, jak również zapewnić odpowiednie zarządzanie tymi zagrożeniami. W przypadku substancji produkowanych lub importowanych w ilościach 1 tony lub więcej rocznie na firmę, producenci i importerzy muszą wykazać za pomocą dokumentacji rejestracyjnej przekazywanej do Agencji, że spełnili odpowiednie wymagania.

Po otrzymaniu dokumentacji rejestracyjnej Agencja może sprawdzić jej zgodność z przepisami i ocenić propozycje przeprowadzenia badań w celu zapewnienia, że ocena substancji chemicznych nie spowoduje zbędnych testów, w szczególności na zwierzętach kręgowych.

System REACH przewiduje również system udzielania zezwolenia służący zapewnieniu, że substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie są odpowiednio kontrolowane i stopniowo zastępowane przez bezpieczniejsze substancje albo technologie lub też używane tylko tam, gdzie użycie danej substancji służy pożytkowi całego społeczeństwa.

System REACH ma zastosowanie do produkowania, wprowadzania na rynek lub stosowania substancji w postaci własnej, substancji zawartych w preparatach lub w wyrobach oraz do wprowadzania preparatów na rynek. System REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji z kilkoma wyjątkami: substancji radioaktywnych, substancji pod nadzorem celnym, przewozu substancji oraz półproduktów niewyodrębnianych. Również odpady zostały wyłączone z systemu REACH.

Previous Article

Oficjalne stanowisko Polski w sprawie katastrofy smoleńskiej

Next Article

co się stało z Krupnikiem?!

You might be interested in …

Gdynia – amerykańskie miasto (1)

Wkrótce po rozpoczęciu budowy portu w Gdyni prasa zaczęła porównywać  Gdynię do amerykańskich miast czy wręcz do ogarniętego gorączką złota Klondike.        Adolf Nowaczyński już w sierpniu 1922 roku w korespondencji dla warszawskiej gazety napisał: […]