BIEC: wskaźnik tendencji w gospodarce nie zmienił się istotnie

W lutym 2023 r. Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) wyniósł 155,1, porównywalnie do wskazań ze stycznia br. (154,4) i grudnia 2022 r. (154,9) – poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC. Jak przekazali analitycy, odnotowana pod koniec minionego roku poprawa WWK o ok. 3 pkt mdm była jak na razie zjawiskiem incydentalnym, a perspektywa ożywienia gospodarki w najbliższych miesiącach wydaje się mało prawdopodobna.

Według autorów opracowania analiza danych wskazuje ponadto na nasilenie się zjawiska podziału gospodarki na dwa różne obszary. “W jednym funkcjonują firmy o silnej monopolistycznej pozycji wytwarzające dobra, bez których żadna firma nie może funkcjonować (energia, gaz, paliwa itp.). W drugim obszarze funkcjonują przedsiębiorstwa skazane na zakup tych dóbr, w zmonopolizowanym otoczeniu mają ograniczone prawo do korzystania z praw wolnego rynku, zaś monopole decydują o kosztach ich funkcjonowania” – stwierdzili. W ocenie analityków utrzymywanie się takiej sytuacji “wcześniej czy później musi doprowadzić do ograniczenia działalności gospodarczej, a nawet upadku wielu podmiotów gospodarczych”.

Przypomniano, że lutowe badania GUS wskazują na nieco większe niż w minionych miesiącach tempo napływu zamówień do przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego. Według BIEC poprawa ta dotyczy przede wszystkim zamówień pochodzących od odbiorców zagranicznych. Popyt krajowy nadal się kurczy – głównie z powodu zubożenia społeczeństwa i ograniczania wydatków.

Jak podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, w grupie przedsiębiorstw sektora spożywczego przewaga firm odczuwających spadek zamówień nad firmami odczuwającymi ich wzrost ponownie pogłębiła się, co świadczy o ograniczaniu wydatków żywnościowych przez polskich konsumentów. Relatywny wzrost zamówień obserwowany jest głównie w branżach, gdzie występuje znaczny udział inwestorów zagranicznych ze zdefiniowanymi zagranicznymi rynkami odbiorców, jak przemysł samochodowy i wytwórcy pozostałych środków transportu, przemysł farmaceutyczny i chemiczny – zaznaczono.

“Liderem poprawy w napływie zamówień oraz ocen na temat kondycji finansowej jest sektor przetwórstwa koksu i ropy naftowej, (…) wskaźnik jego kondycji finansowej wynosi plus 19 pkt, przy średniej ocen dla firm pozostałych branż – minus 17 pkt. Monopolistyczna pozycja firm tego sektora narzuca ceny pozostałym uczestnikom rynku. Tym samym sektor gospodarczy podzielony został na dwie strefy: enklawę uprzywilejowanych spółek z udziałem skarbu państwa, bezwzględnie wykorzystujących swój monopol, i resztę przedsiębiorstw, które nie mogą w pełni korzystać z reguł wolnego rynku” – ocenili analitycy.

O kurczącym się popycie krajowym świadczyć ma również wzrost zapasów wyrobów gotowych w magazynach przedsiębiorstw. Jak podano, nastąpiło to w warunkach ograniczania wielkości produkcji sprzedanej przemysłu, co oznacza, że w najbliższej przyszłości produkcja będzie systematycznie zmniejszana.

Według BIEC oceny ogólnej sytuacji gospodarczej nadal ulegają pogorszeniu. Im mniejsza firma, tym gorsze oceny stanu bieżącego i perspektyw na najbliższe miesiące – podsumowano.

Previous Article

Młody talent z Brazylii chce grać dla reprezentacji Polski. „To niezły pomysł, prawda?”

Next Article

Zatrudnienie w chińskich miastach spadło po raz pierwszy od sześciu dekad

You might be interested in …