Rafako złożyło w sądzie wniosek o postępowanie ws. zmiany układu z wierzycielami

W listopadzie 2020 roku Rafako poinformowało, że w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przyjęło propozycje układowe dla wierzycieli. Propozycje układowe zakładały podział wierzycieli na siedem grup w zależności od wysokości zadłużenia. W grudniu 2020 r. doszło do modyfikacji przez dłużnika propozycji układowych w grupie trzeciej.

W piątkowym komunikacie wyjaśniono, że przyczyną i podstawą złożenia wniosku jest zaistnienie – w ocenie zarządu spółki – przesłanki zmiany układu polegającej na zmniejszenie dochodu firmy, które to zmniejszenie, w ocenie zarządu Rafako, ma charakter trwały.

Trwałe zmniejszenie dochodu, jest według emitenta następstwem m.in przedłużającej się realizacji i rozliczenia kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

“Ostateczne zakończenie i rozliczenie kontraktu, istotnie przesunęło się w czasie, a w konsekwencji dalece ograniczyło emitentowi możliwość pozyskiwania nowych kontraktów i zleceń, bowiem ze względu na utrzymywanie gwarancji należytego wykonania kontraktu, emitent ma istotnie ograniczoną możliwość ustanawiania stosownych zabezpieczeń należytego wykonawstwa, czy też zwrotu zaliczki, a które to zabezpieczenia są wymagane w większości projektów realizowanych na rynkach, na których funkcjonuje emitent” – podano w komunikacie giełdowym.

W czwartek Rafako ogłosiło, że rezygnuje z zamiaru złożenia wniosku o upadłość. Jak podała spółka, powodem są uzgodnienia zawarte z Tauronem o dalszych krokach w sprawie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

Rafako wskazało w czwartkowym komunikacie, że zawarło z Tauronem porozumienie, którego postanowienia obejmują m.in. przedłużenie terminu wymagalności na wykonanie wezwania Taurona do zapłaty w sumie ponad 1,3 mld zł tytułem kar i odszkodowań, zobowiązanie Taurona do czasowego niewystępowania z żadnymi roszczeniami, wyrażenie zamiaru prowadzenie dalszych mediacji, czy wskazanie obszarów i zagadnień dalszych negocjacji.

Zgodnie z informacjami obydwu stron, porozumienie zawiera m.in. zobowiązanie Rafako i Tauronu Wytwarzanie do niewystępowania do 28 lutego br., wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, przy czym zobowiązanie to nie stanowi przyznania jakichkolwiek okoliczności oraz uznania czy zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń.

W porozumieniu wskazano, że Rafako i Tauron Wytwarzanie “widzą realną możliwość zawarcia ugody, uregulowania kwestii zakończenia kontraktu (na blok 910 MW) oraz wszystkich pozostających pomiędzy nimi spraw do dnia 8 marca 2023 r.”.

Rafako jest głównym wykonawcą wartego ponad 6 mld zł nowego bloku energetycznego Taurona o mocy 910 MW w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu tego bloku. Obecnie trwają mediacje przy udziale Prokuratorii Generalnej.

W połowie grudnia ub. roku, jeszcze przed styczniowym zaostrzeniem sporu obu spółek, Rafako wystąpiło do Taurona Wytwarzanie z żądaniem gwarancji zapłaty wynagrodzenia, pozostałego jeszcze do zapłacenia z tytułu wykonania kontraktu w Jaworznie. Wartość żądania wyceniono na 109 mln 774,5 tys. zł, a na jego realizację Rafako dało Tauronowi pierwotnie 45 dni.

26 stycznia br. Rafako przedłużyło termin wnikający z żądania do 3 lutego, a 2 lutego spółka poinformowała o kolejnym przesunięciu terminu – do 9 lutego. Przesunięcia terminu ułatwiły dalsze prowadzenie rozmów.

Z drugiej strony 11 stycznia br. Tauron wezwał Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań. Rafako w całości zakwestionowało żądania Taurona, zapowiadając, że zamierza złożyć wniosek o upadłość. Następnie wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę 857,6 mln zł. Roszczenia te Tauron uznał za nieuzasadnione.

Blok w Jaworznie uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 r. został wyłączony z powodu usterek. Ponownie jednostkę uruchomiono – również z opóźnieniem wobec pierwotnych planów – w końcu kwietnia 2022 r. Potem blok był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie. Według Rafako powodem awarii była nieodpowiednia jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Według Taurona przyczynami są liczne wady i usterki bloku.

Previous Article

Fundusz Trójmorza obejmie mniejszościowy pakiet akcji R.Power za 150 mln EUR

Next Article

Turecki klub podjął decyzję. Zrobił to przez trzęsienie ziemi

You might be interested in …

Spółka z branży gier dostanie zastrzyk gotówki

Blisko 3,5 mln EUR dywidendy otrzyma Gamivo od swojej spółki zależnej zarejestrowanej na Malcie. Gamivo, notowany na NewConnect właściciel platformy transakcyjnej z grami i towarami cyfrowymi, otrzyma od zarejestrowanej na Malcie spółki zależnej blisko 3,5 mln EUR […]

Czego pracownicy oczekują od szefa

W raporcie z badania „Lider w oczach pracowników”, zrealizowanego dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, czytamy że aż 48 proc. zatrudnionych chciałoby odejść z pracy z powodu przełożonego, nawet gdyby byli zadowoleni ze swojego […]