Lokaty z funduszem w największych bankach

Do niedawna lokaty z funduszem nie cieszyły się dużą popularnością. Ich oprocentowanie w części oszczędnościowej było porównywalne z tym dostępnym w ramach tradycyjnych depozytów. Za inwestycjami nie przemawiała natomiast koniunktura giełdowa – słabe roczne wyniki funduszy odstraszały nowych klientów, a wizja kolejnych podwyżek stóp procentowych dopełniała pesymistycznego obrazu.

Zobacz także

Teraz sytuacja uległa znacznej poprawie. Po pierwsze, oprocentowanie na zwykłych lokatach i kontach oszczędnościowych zaczęło spadać, a na lokatach z funduszem jeszcze nie. Ponadto giełdy zaliczyły odbicie, a prawdopodobny szczyt inflacyjny i oczekiwane bardziej gołębich banków centralnych poprawiły perspektywy.

Analizując oferty największych banków w Polsce warto zwrócić uwagę nie tylko na oprocentowanie lokaty, ale również jej długość oraz to, ile środków należy na nią wpłacić. Ważna jest też oferta funduszy i zasady na jakich opierać się będzie uczestnictwo. Dobrze jest również określić horyzont czasowy oszczędzania. Przygotowując zestawienie lokat z funduszem w największych bankach zwróciliśmy uwagę na każdy ze wymienionych aspektów.

PKO BP – Autolokacja III

Oferta największego pod względem liczby klientów polskiego banku oparta jest na półrocznej lokacie oprocentowanej na 8 proc z kapitalizacją miesięczną. Oszczędzający wpłacają na nią co najmniej 10 tys. zł, po czym część środków automatycznie lokowana jest w wybranym funduszu. W ten sposób cała kwota po sześciu miesiącach znajduje się w części inwestycyjnej. Otrzymane jednostki funduszu można w każdym momencie sprzedać bez dodatkowych opłat, jednak ich wartość musi wynosić minimum 500 zł.

PKO BP w ramach Autolokacji III daje klientom możliwość nabycia jednostek uczestnictwa w jednym z ośmiu funduszy akcji i obligacji, o zróżnicowanym stopniu ryzyka. W ciągu ostatniego roku najwyższą stopę zwrotu miał PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny, który podniósł się o 21 proc., a najniższą PKO Technologii i Innowacji Globalny, który zjechał o 14 proc.

Lokata z funduszem – Bank Pekao

Oprocentowanie lokaty zależy od okresu oszczędzania – wersja kwartalna daje 7,5 proc. w skali roku, a półroczna i roczna 8 proc. W tym wypadku odsetki wraz z wpłaconą kwotą wracają na konto oszczędzającego, ponieważ nie ma aktywnej alokacji. Klient na początku wybiera kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na produkt (co najmniej 4 tys. zł) po czym bank połowę z niej deponuje na lokacie, a pozostała część trafia do wybranego funduszu. Zerwanie lokaty spowoduje utratę odsetek, natomiast sprzedaż jednostek funduszy nie będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami.

Podobnie jak większość instytucji, Pekao oferuje fundusze o różnym stopniu ryzyka i proponowanym horyzoncie inwestycji. Pekao Dłużny Aktywny oparty na obligacjach skarbowych polskich oraz z rynków wschodzących dał najwyższą, 7-procentową stopę zwrotu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pekao Strategii Globalnej-Dynamiczny osunął się za to o 8 proc.

Lokata z funduszem – ING Bank Śląski

Jako bazę produktu bank proponuje 3-miesięczną lokatę oprocentowaną na 8,5 proc. W dniu wpłaty środków (co najmniej 4 tys. zł) 30 proc. z nich ląduje na depozycie, a pozostała część wpłacana jest do wybranego funduszu. Po upływie terminu lokaty pieniądze wraz z odsetkami wracają na konto klienta. Od jego decyzji zależeć będzie to, co stanie się z pieniędzmi zainwestowanymi w fundusz – można je wypłacić lub utrzymać. Po upływie 12 miesięcy zyskają status standardowych jednostek uczestnictwa, które można zamieniać na jednostki innych funduszy.

Dla oszczędzających w ramach oferty bank udostępnił tylko trzy fundusze, prowadzone przez NN Investment Partners TFI. Różnią się one profilem i stopniem ryzyka. Z założenia bezpieczny NN Obligacji Plus inwestuje w instrumenty dłużne, a pozostałe fundusze – NN Stabilny Globalnej Dywersyfikacji oraz NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania – inwestują w akcje i określane są jako bardziej ryzykowne. W ciągu ostatniego roku najlepiej radził sobie ten pierwszy, zaliczając 3,5 proc. wzrostu.

mBank – Zadbaj o przyszłość

Najwyższe oprocentowanie lokaty w naszym zestawieniu, sięgające 8,9 proc., mBank łączy z dość wysoką kwotą minimalnej wpłaty. Na otwarcie produktu instytucji należy przeznaczyć 10 tys. zł, z czego jedną połowę na lokatę, a drugą na fundusz. Ponadto przez rok co miesiąc na inwestycję należy wpłacać co najmniej 300 zł (minimum 10 wpłat). Pierwsza wypłata możliwa jest po 300 dniach. Wcześniejsza będzie wiązała się z utratą odsetek na lokacie.

W ramach oferty dostępne są jednostki funduszy prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Inwestor może wypełnić ankietę inwestycyjną i powierzyć instytucji budowanie portfela, lub sam dobrać składniki według własnych upodobań. Jego wybór będzie musiał się ograniczyć do maksymalnie trzech jednostek (z ponad trzystu dostępnych).

Zyskowny duet – Credit Agricole

Francuska instytucja wymaga tylko 4 tys. zł na start i daje oszczędzającym możliwość wyboru proporcji produktu. Na lokatę mogą oni przeznaczyć 50 lub 70 proc. środków, licząc się z tym, że oprocentowanie spadnie z 9 proc. do 7,5 proc. Udogodnieniem jest brak konieczności regularnych wpłat oraz możliwość wypłaty środków z lokaty już po trzech miesiącach (co jest wskazane, zważając, iż wtedy oprocentowanie spada do 2 proc.). Na wypłatę z funduszy lepiej będzie jednak poczekać, gdyż dopiero po trzech latach będzie można jej dokonać bez kosztów odkupienia jednostek uczestnictwa.

Jako że Credit Agricole nie posiada własnego TFI, klientom do dyspozycji daje pięć subfunduszy wydzielonych w Amundi Parasolowym FIO w ramach programu “Inwestuję z Planem”. Każdy z nich ma inny poziom ryzyka oraz składa się z różnych instrumentów. Oszczędzający może wybrać jeden z produkt lub kilka, minimalna kwota inwestycji to 50 zł. Nie ma opłat za nabycie jednostek, natomiast są za ich odkupienie przez bank. W ostatnim roku tylko jeden fundusz, Amundi Ostrożny Inwestor, osiągnął dodatnią stopę zwrotu sięgającą 3 proc.

Previous Article

Simkus przeciwny mniejszym podwyżkom stóp EBC

Next Article

Nastroje drobnych inwestorów są szampańskie

You might be interested in …

Stopy procentowe na Islandii znowu w górę

Islandia, która już ma najwyższe stawki procentowe wśród krajów Europy Zachodniej, ponownie zacieśniła swoją politykę monetarną i zapowiada kolejne podwyżki, informuje Bloomberg. Islandia Diego Delso/ Wikipedia Commons/ Creative Commons Uznanie autorstwa – udostępnianie na tych samych warunkach […]

Mocne i słabe strony polskich klastrów

Jakie są blaski i cienie współpracy przedstawicieli biznesu i nauki? Co zalecają im eksperci? Aż 84 proc. członków klastrów w Polsce stanowią firmy, reszta to m.in. uczelnie, samorządy i instytucje otoczenia biznesu. Większość przedsiębiorców uważa, że działając w grupie można […]

W Europie wstrzymano handel akcjami niektórych banków

Jakby mało było zamieszania po upadku Silicon Valley Bank i kilku innych mniejszych podmiotów z sektora finansowego, w środę na rynkach akcji ponownie zrobiło się nerwowo, a handel akcjami niektórych banków na europejskich giełdach został wstrzymany po gwałtownych spadkach ich wycen. Jak podają […]