Kłos–Siddiqui: Trzeba uchwycić niewidoczne

Bruno Fidrych

Agnieszka Kłos-Siddiqui ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze finansowym. Do Providenta dołączyła w 2007 r., w 2016 została członkinią zarządu oraz dyrektorką sprzedaży i obsługi klienta, a w styczniu 2018 r. – prezeską. Przed nią to stanowisko piastowali wyłącznie cudzoziemcy i mężczyźni. Jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ma kompetencje biegłej rewidentki i FCCA. Aktywnie wspiera kobiety w biznesie.

Po trzech latach wypełnionych zdarzeniami o globalnej sile oddziaływania czarne łabędzie powszednieją, a my coraz sprawniej funkcjonujemy w nieprzewidywalnej rzeczywistości, skutecznie implementując antykruchość jako antidotum. Coraz częściej pojawia się też pytanie, czy nowa przestrzeń społeczna i gospodarcza, którą kreuje również biznes, ma potencjał, aby budować lepszy świat i włączać tych, którzy z różnych przyczyn pozostają niewidzialni dla systemowych rozwiązań. Kwestie te są tym bardziej istotne, że jak dowodzą różne badania, od firm oczekuje się zaangażowania wykraczającego poza ich organizacyjne i geograficzne granice.

McKinsey wskazuje, że aby wdrożyć idee i przekształcić je w realną zmianę mającą znaczenie dla otaczającego nas świata, należy uwzględnić cztery zmienne EPIC: empatię, trudno uchwytne w języku polskim „purpose” [zamiar, intencja – red.] i „insight” [wgląd, wnikliwość, intuicja – red.] oraz rozmowę [z ang. conversation – red.]. I to jest dla nas również drogowskazem na nowy rok. Naszym „purpose” jest budowanie lepszego świata poprzez włączenie finansowe. Czas firm nastawionych tylko na wynik przeszedł do historii. Nadszedł czas budowania partnerstw. Warto przypomnieć o tym, odwołując się do celu 17. Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, który podkreśla znaczenie tworzenia i promowania efektywnych partnerstw, na rzecz realizacji celów. Ich budowanie może być wyzwaniem. Dlaczego? Partnerstwa należy budować, opierając się na zasadach i wartościach, wspólnej wizji i wspólnych celach, które stawiają człowieka i planetę w centrum działań. Co równie ważne, powinny być budowane na wszystkich szczeblach – globalnym, regionalnym, krajowym i lokalnym. Z naszej perspektywy jeden z najważniejszych obszarów budowania partnerstw dotyczy edukacji finansowej, stanowiącej bazę do działalności na rzecz włączania finansowego. Włączanie będzie odgrywało niezwykle istotną rolę szczególnie w czasie słabszej koniunktury gospodarczej, przekładającej się nie tylko na wysokość dochodów i stabilność zatrudnienia, ale również utrudniony dostęp do finansowania. Dlatego jako firma od lat realizujemy wiele inicjatyw w zakresie edukacji finansowej i ten kierunek działania będziemy jeszcze bardziej rozwijać w najbliższym czasie.

Simon Sinek w swojej bestselerowej książce „Zacznij od dlaczego” wskazał, że w świecie praktycznie nieograniczonego wyboru za decyzjami konsumentów stoi coś więcej niż tylko chęć nabycia usługi czy też przedmiotu pełniącego określone funkcje. Globalni liderzy biznesowi ewidentnie tę lekcję przyswoili. Fascynująca jest obserwacja, jak biznes redefiniuje swoją rolę w odpowiedzi na globalne trendy społeczne. Świat VUCA [zmienny, niepewny, złożony i niejednoznaczny – red.] przechodzi w świat BANI [kruchy, niespokojny, nieliniowy i niezrozumiały – red.], co eksperci tłumaczą szybkością zmian. Autor tej koncepcji, Jamais Cascio, amerykański antropolog i futurysta, zwrócił uwagę, że tempo zmian jest zbyt duże, aby rzeczywistość tłumaczyć zgodnie z koncepcją VUCA wykorzystywaną do kierowania organizacjami w świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności. W obliczu ostatnich globalnych wydarzeń, do których zaliczyć należy m.in. kryzys klimatyczny, pandemię, wzrost nierówności społecznych i globalną niestabilność, z agresją na Ukrainę włącznie, koncepcja VUCA wydaje się zbyt uproszczona. Pojawia się koncepcja BANI podkreślająca kruchość, niepokój, nielinearność i niezrozumienie. Jednocześnie badania zrealizowane przez McKinsey’a, dowodzą, że po 2019 r. firmy, odpowiadając na zmieniające się otoczenie, koncentrowały się szczególnie na rozwoju kompetencji pracowników w dwóch obszarach: umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz zaawansowanych umiejętności poznawczych. To dowodzi, jak bardzo potrzebujemy nowych kompetencji, żeby oswajać rzeczywistość. I jak bardzo ta rzeczywistość się zmienia.

Zmiany rodzą nowe wyzwania. Biorąc pod uwagę powszechność ESG i globalny wzrost znaczenia impact investingu [inwestowanie zaangażowane – red.], musimy założyć, że 2023 r. upłynie pod znakiem mierzenia wpływu, a to będzie narzucać konieczność dokonywania wyborów. Biznes, niezależnie od oczekiwań kierowanych pod jego adresem, musi być jednak opłacalny. Jednocześnie są obszary, w których trzeba ze sobą zderzyć np. bezpieczeństwo i wpływ na środowisko, pamiętając że ESG ma wszyty mechanizm równowagi pomiędzy E, S i G, czyli środowiskiem, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym. Warto też pamiętać, że pomimo wyraźnego prymatu stakeholder capitalism [kapitalizm interesariuszy – red.] nad shareholders capitalism [kapitalizm udziałówców – red.] w ciągu ostatnich lat – obecnie firmy są zmuszane przez rosnące koszty operacyjne do większej koncentracji na wynikach. Jak zaznaczono w „Chief Economists Outlook: September 2022” – nawet jeśli w nadchodzących miesiącach słusznie skoncentrujemy się na krótkoterminowym reagowaniu na kryzysy, nie możemy tracić perspektywy średnio- i długoterminowej, mając na uwadze inwestycje w sektorach, które prowadzą do wyższych standardów życia i zrównoważonego wzrostu. Zatem niezbędne będą inwestycje w edukację i umiejętności, które zapewnią kompetencje przyszłości, w poprawę bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego oraz budowanie odporności i zwinność. Sposób myślenia o inwestowaniu długoterminowym – nawet w obliczu krótkoterminowych kryzysów – zadecyduje o kondycji naszych społeczeństw i przyszłości pokoleń. To, czego wyjątkowo dobitnie wszyscy doświadczyliśmy w ostatnich latach, to fakt, że zysku nie powinniśmy postrzegać tylko w kategoriach finansowych.

Na koniec, odwołując się do badania Deloitte’a „Power of purpose”, warto przypomnieć, że pracownicy chcą, aby działania ich firmy przyczyniały się do budowania lepszego świata. Aż 84 proc. chce mieć pracodawcę, który zapewnia poczucie sensu, a 80 proc. zwraca uwagę, czy pracodawca odgrywa rolę w tworzeniu lepszej przyszłości dla następnego pokolenia. Budowanie integralności pomiędzy oczekiwaniami a ich spełnianiem to wyzwanie na lata, które tylko dowodzi, że na znaczeniu zyskuje to, co niewidoczne.

Previous Article

Ciołkowski: Nie czas pisać dezyderaty

Next Article

Góral: Kluczowe będą bezpieczeństwo i zaufanie

You might be interested in …

Morgan Stanley oczekuje zakończenia cyklu podwyżek stóp EBC w lipcu

Morgan Stanley, amerykański bank inwestycyjny prognozuje, że na zaplanowanym na lipiec posiedzeniu Europejski Bank Centralny zakończy obecny cykl podwyżek stóp procentowych, informuje Reuters. fot. Bloomberg Projekcja Morgan Stanley zakłada docelowy poziom benchmarkowej stawki depozytowej na 3,75 proc. […]

Turcy wcześniej przejdą na emeryturę

Turecki rząd planuje przeznaczać co najmniej 13 mld USD rocznie na program oferujący milionom obywateli przejście na wcześniejszą emeryturę, pisze Bloomberg. Zgodnie z informacjami przekazanymi agencji Bloomberg przez osobę zaznajomioną ze sprawą, która prosiła o nieujawnianie tożsamości, w pierwszym […]